This project is read-only.
LoanTin.Com - www.loantin.com - a Social Networking Website as same as Tumblr.com, based on source code of Loantiner Project, allow anyone can share anything to anyone, such as: Image, Video Clip from YouTube.Com, Music track from NhacCuaTui.Com, Flash,... and more , friend connect to get anything from your friends on LoanTin.Com.

Loantiner is an open source project which developed by KNV Group - Vietnam, started in 10/2009.

We shared this source code to help students of IT, new programmers,.... in order to learn and how to know to build a social networking website.

Loantiner's source code was built based on .NET Framework 2.0, Database by SQL Server 2000 and used Mootools Javascript Framework.

Some note for using Loantiner:

- The use Loantiner, must comply with the regulations of the license open source GNU Lesser General Public License.

- Do not use Loantiner to cause adverse, harmful or attack to LoanTin.Com and projects belonging KNV Group.

- Please make "Based on Loantiner's Source Code" and redirect to http://www.loantin.com/loantiner on the footer of your website.

- To use Loantiner for commercial bussiness, please contact KNV Group by email: support@loantin.com.

- Loantiner's Source Code and Loantiner Project was copyrighted by KNV Group, all right reserved.

LoanTin.Com - www.loantin.com - một website có khái niệm gần giống như Tumblr.com, dựa trên mã nguồn của dự án Loantiner, cho phép bất cứ ai có thể chia sẻ bất cứ điều gì cho bất cứ ai, như: Hình ảnh, Video Clip từ YouTube.Com, Âm nhạc theo dõi từ NhacCuaTui.Com, Flash, ... và nhiều hơn nữa,mọi người có thể kết nối bạn bè để có được bất cứ thứ gì từ bạn bè của bạn trên LoanTin.Com.

Loantiner là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi nhóm KNV - Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10/2009.

Chúng tôi chia sẻ mã nguồn này để giúp sinh viên CNTT, các lập trình viên mới ,.... giúp họ tìm hiểu và biết làm thế nào để có thể xây dựng một trang web như một mạng xã hội.

Mã nguồn Loantiner đã được xây dựng dựa trên .NET Framework 2.0, sử dụng Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 và sử dụng Mootools Javascript Framework.

Một số lưu ý để sử dụng Loantiner:

- Việc sử dụng mã nguồn Loantiner, phải tuân thủ các quy định của giấy phép mã nguồn mở GNU Lesser General Public License.

- Không sử dụng Loantiner để gây bất lợi, có hại hoặc tấn công đến website LoanTin.Com và các dự án khác thuộc do nhóm KNV phát triển.

- Vui lòng để "Dựa trên mã nguồn Loantiner" và link tới http://www.loantin.com/loantiner phía dưới footer của trang web của bạn.

- Để sử dụng mã nguồn Loantiner cho mục đích kinh doanh thương mại, xin vui lòng liên hệ với nhóm KNV qua email: support@loantin.com.

- Tất cả mã nguồn của dự án Loantiner và dự án Loantiner đều do nhóm KNV giữ bản quyền và toàn quyền quyết định.

Last edited Mar 4, 2010 at 12:43 PM by loantin_com, version 3